Προσφατα
.

31.7.16

Η Συνθήκη του ESM

Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας
Μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,
της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του
Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας  

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, το Βασίλειο του Βελγίου, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Δημοκρατία της Εσθονίας, η Ιρλανδία, η Ελληνική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, η Γαλλική Δημοκρατία, η Ιταλική Δημοκρατία, η Κυπριακή Δημοκρατία, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, η Μάλτα, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Σλοβενίας, η Σλοβακική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Φινλανδίας (τα «κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ» ή τα «μέλη του ΕΜΣ»),
ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΑ ΝΑ διασφαλίσουν την χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ,
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 25 Μαρτίου 2011 περί θεσπίσεως ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

(1) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε στις 17 Δεκεμβρίου 2010 για την ανάγκη θέσπισης μόνιμου μηχανισμού σταθερότητας από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας («ΕΜΣ») θα αναλάβει το έργο το οποίο διεκπεραιώνουν επί του παρόντος η Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΕΔΧΣ») και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης («ΕΜΧΣ») παρέχοντας, όπου είναι αναγκαίο, χρηματοπιστωτική συνδρομή σε κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ.

(2) Στις 25 Μαρτίου 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2011/199/ΕΕ που τροποποιεί το άρθρο 136 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με μηχανισμό σταθερότητας για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ1 με την οποία προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος στο άρθρο 136: «Τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ μπορούν να θεσπίσουν μηχανισμό σταθερότητας ο οποίος θα ενεργοποιείται εφόσον κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να διασφαλίζεται η σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της. Η παροχή τυχόν απαιτούμενης χρηματοπιστωτικής συνδρομής δυνάμει του μηχανισμού θα υπόκειται σε αυστηρούς όρους».
1 ΕΕ L 91 της 6.4.2011, σ. 1.

(3) Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της χρηματοπιστωτικής συνδρομής και να αποτραπεί ο κίνδυνος μετάδοσης μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ συμφώνησαν στις 21 Ιουλίου του 2011 να «αυξηθεί [η] ευελιξία [του ΕΜΣ] με επιβολή κατάλληλων προϋποθέσεων».

(4) Η αυστηρή τήρηση του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ενοποιημένης μακροοικονομικής εποπτείας, ιδιαίτερα του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, του πλαισίου μακροοικονομικών ανισορροπιών και των κανόνων οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας έναντι καταστάσεων κρίσης εμπιστοσύνης που επηρεάζουν τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ.

(5) Στις 9 Δεκεμβρίου 2011 οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ αποφάσισαν να προχωρήσουν προς μια ισχυρότερη οικονομική ένωση που θα περιλαμβάνει ένα νέο δημοσιονομικό συμβόλαιο και ενισχυμένο συντονισμό σε θέματα οικονομικής πολιτικής και θα εφαρμοστεί μέσω διεθνούς συμφωνίας, της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση («ΣΣΣΔ»). Η ΣΣΣΔ θα βοηθήσει στην ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας εντός της ζώνης του ευρώ, με σκοπό να διασφαλιστεί βιώσιμη, υγιή και εύρωστη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, και επομένως αντιμετωπίζει μία από τις κύριες αιτίες της χρηματοοικονομικής αστάθειας. Η παρούσα συνθήκη και η ΣΣΣΔ αλληλοσυμπληρώνονται στην ενίσχυση της οικονομικής ευθύνης και αλληλεγγύης εντός της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι η χρηματοπιστωτική συνδρομή στο πλαίσιο νέων προγραμμάτων υπό τον ΕΣΜ θα παρέχεται υπό την προϋπόθεση, από 1ης Μαρτίου 2013, της κύρωσης της ΣΣΣΔ από το ενδιαφερόμενο μέλος του ΕΣΜ και, αφότου λήξει η προθεσμία μεταφοράς του άρθρου 3 παράγραφος 2 της ΣΣΣΔ, της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του εν λόγω άρθρου.

(6) Δεδομένης της ισχυρής αλληλεξάρτησης εντός της ζώνης του ευρώ, τυχόν σοβαροί κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της. Συνεπώς, ο ΕΜΣ μπορεί να παρέχει στήριξη σταθερότητας βάσει αυστηρών όρων, κατάλληλων για το επιλεγμένο μέσο χρηματοπιστωτικής συνδρομής, εφόσον είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της και των κρατών μελών της. Η αρχική μέγιστη δανειοδοτική ικανότητα του ΕΜΣ ορίζεται σε 500.000.000.000 EUR, συμπεριλαμβανομένης της εκκρεμούς στήριξης σταθερότητας της ΕΔΧΣ. Η επάρκεια της ενοποιημένης μέγιστης δανειοδοτικής ικανότητας του ΕΜΣ και της ΕΔΧΣ, εντούτοις, θα επαναξιολογηθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συνθήκης. Εάν είναι απαραίτητο, θα αυξηθεί από το συμβούλιο διοικητών του ΕΜΣ, σύμφωνα με το άρθρο 10, όταν η παρούσα συνθήκη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συνθήκης.

(7) Όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ θα γίνουν μέλη του ΕΜΣ. Ως επακόλουθο της προσχώρησής του στη ζώνη του ευρώ, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να καθίσταται μέλος του ΕΜΣ με πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως ισχύει και για τα συμβαλλόμενα μέρη.

(8) Ο ΕΜΣ θα συνεργάζεται πολύ στενά με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο («ΔΝΤ») για την παροχή στήριξης σταθερότητας. Θα επιδιώκεται η ενεργή συμμετοχή του ΔΝΤ, τόσο σε τεχνικό όσο και χρηματοοικονομικό επίπεδο. Τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ που ζητούν χρηματοπιστωτική συνδρομή από τον ΕΜΣ αναμένεται να απευθύνουν, εφόσον είναι δυνατόν, ανάλογο αίτημα και στο ΔΝΤ.

(9) Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το νόμισμα των οποίων δεν είναι το ευρώ («κράτη μέλη εκτός ζώνης του ευρώ») και συμμετέχουν σε ad hoc βάση μαζί με τον ΕΜΣ σε πράξη στήριξης σταθερότητας για κράτη μέλη της ζώνης ευρώ θα καλούνται να συμμετέχουν, ως παρατηρητές, στις συνεδριάσεις του ΕΜΣ κατά τη συζήτηση της εν λόγω στήριξης σταθερότητας και της παρακολούθησής της. Θα έχουν έγκαιρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και θα ζητείται η γνώμη τους καταλλήλως.

(10) Στις 20 Ιουνίου 2011, οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξουσιοδότησαν τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συνθήκης να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») να διεκπεραιώσουν τα καθήκοντα που προβλέπει η Συνθήκη.

(11) Στη δήλωσή της από 28 Νοεμβρίου 2010, η Ευρωομάδα δήλωσε ότι τυποποιημένες και ταυτόσημες ρήτρες συλλογικής δράσης («ΡΣΔ»), έτσι ώστε να διατηρηθεί η ρευστότητα της αγοράς, θα συμπεριληφθούν στους όρους και τις προϋποθέσεις όλων των νέων κρατικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ. Όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 25ης Μαρτίου 2011, οι λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη συμπερίληψη των ΡΣΔ στους κρατικούς τίτλους της ζώνης του ευρώ οριστικοποιήθηκαν από την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή.

(12) Σύμφωνα με την πρακτική του ΔΝΤ, σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προσήκουσα και αναλογική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα εξετάζεται στις περιπτώσεις στις οποίες η στήριξη σταθερότητας παρέχεται συνοδευόμενη από προϋποθέσεις με τη μορφή προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής.

(13) Ο ΕΜΣ θα παρέχει, όπως το ΔΝΤ, στήριξη σταθερότητας σε μέλος του ΕΜΣ όταν αυτό έχει μειωμένη δυνατότητα ή αντιμετωπίζει κίνδυνο να έχει μειωμένη δυνατότητα τακτικής πρόσβασης στη χρηματοδότηση από τις αγορές. Αντικατοπτρίζοντας το γεγονός αυτό, οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων δήλωσαν ότι τα δάνεια ΕΜΣ θα απολαύουν καθεστώτος προτιμησιακού πιστωτή όπως και αυτά του ΔΝΤ, αποδεχόμενοι συγχρόνως ότι το καθεστώς προτιμησιακού πιστωτή του ΔΝΤ υπερισχύει έναντι αυτού του ΕΜΣ. Το καθεστώς αυτό θα παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συνθήκης. Στην περίπτωση που χρηματοπιστωτική συνδρομή του ΕΜΣ με τη μορφή δανείων ΕΜΣ έπεται υφιστάμενου κατά την υπογραφή της παρούσας συνθήκης ευρωπαϊκού προγράμματος χρηματοπιστωτικής συνδρομής, ο ΕΜΣ θα απολαύει της ίδιας εξοφλητικής προτεραιότητας με όλα τα υπόλοιπα δάνεια και υποχρεώσεις του μέλους αποδέκτη του ΕΜΣ, με εξαίρεση τα δάνεια του ΔΝΤ.

(14) Τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ θα υποστηρίξουν ισοδύναμο καθεστώς πιστωτή του ΕΜΣ και των άλλων κρατών που δανείζουν σε διμερή βάση, σε συντονισμό με τον ΕΜΣ.

(15) Οι προϋποθέσεις δανεισμού από τον ΕΜΣ των κρατών μελών που υπόκεινται σε πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 40 της παρούσας συνθήκης, καλύπτουν το κόστος χρηματοδότησης και λειτουργίας του ΕΜΣ και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προϋποθέσεις δανεισμού των Συμφωνιών για Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Συνδρομής που έχουν υπογραφεί μεταξύ της ΕΔΧΣ, της Ιρλανδίας και της Central Bank of Ireland (Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας), αφενός, και της ΕΔΧΣ, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και της Banco de Portugal (Τράπεζα της Πορτογαλίας), αφετέρου.

(16) Οι διαφορές που αφορούν την ερμηνεία και την εφαρμογή της παρούσας συνθήκης οι οποίες προκύπτουν μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ή μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και του ΕΜΣ θα πρέπει να υπόκεινται στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 273 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»).

(17) Η μετά το πρόγραμμα εποπτεία θα ασκείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο που καθορίζεται στα άρθρα 121 και 136 της ΣΛΕΕ,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

AΡΘΡΟ 1
Σύσταση και μέλη  
1. Με την παρούσα συνθήκη, τα συμβαλλόμενα μέρη συστήνουν μεταξύ τους διεθνή χρηματοδοτικό οργανισμό, που θα καλείται «Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας» («ΕΜΣ»).
2. Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι τα μέλη του ΕΜΣ.

ΑΡΘΡΟ 2
Νέα μέλη
1. Η συμμετοχή στον ΕΜΣ είναι ανοιχτή στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την έναρξη ισχύος της απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 2 της «ΣΛΕΕ» για την κατάργηση της παρέκκλισής τους από την υιοθέτηση του ευρώ.

2. Τα νέα μέλη του ΕΜΣ γίνονται δεκτά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως και τα υφιστάμενα μέλη του ΕΜΣ, σύμφωνα με το άρθρο 44.

3. Κάθε νέο μέλος που προσχωρεί στον ΕΜΣ μετά τη σύστασή του λαμβάνει μερίδια στον ΕΜΣ ως αντάλλαγμα της συνεισφοράς του στο κεφάλαιο, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με την κλείδα κατανομής όπως προβλέπεται στο άρθρο 11.

ΑΡΘΡΟ 3
Σκοπός
Ο σκοπός του ΕΜΣ είναι η κινητοποίηση της χρηματοδότησης και η παροχή στήριξης σταθερότητας, υπό αυστηρούς όρους, κατάλληλους για το επιλεγμένο μέσο χρηματοδοτικής συνδρομής, προς όφελος των μελών του ΕΜΣ που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης, εφόσον είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της και των κρατών μελών της. Προς τον σκοπό αυτό, ο ΕΜΣ έχει το δικαίωμα να αντλεί κεφάλαια με την έκδοση χρηματοπιστωτικών τίτλων ή με τη σύναψη χρηματοοικονομικών ή λοιπών συμφωνιών ή ρυθμίσεων με μέλη του ΕΜΣ, χρηματοοικονομικά ιδρύματα ή άλλα τρίτα μέρη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 4
Δομή και κανόνες ψηφοφορίας
1. Ο ΕΜΣ διαθέτει συμβούλιο διοικητών και συμβούλιο διευθυντών, καθώς και διευθύνοντα σύμβουλο και λοιπό ειδικό προσωπικό, ανάλογα με τις ανάγκες.

2. Οι αποφάσεις του συμβουλίου διοικητών και του συμβουλίου διευθυντών λαμβάνονται με αμοιβαία συμφωνία, ειδική πλειοψηφία ή απλή πλειοψηφία όπως διευκρινίζεται στην παρούσα συνθήκη. Για όλες τις αποφάσεις απαιτείται απαρτία 2/3 των μελών με δικαίωμα ψήφου που να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα 2/3 των δικαιωμάτων ψήφου.

3. Η έγκριση μιας απόφασης με αμοιβαία συμφωνία απαιτεί την ομοφωνία των μελών που συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Οι αποχές δεν εμποδίζουν τη λήψη απόφασης με αμοιβαία συμφωνία.

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, ενεργοποιείται διαδικασία έκτακτης ψηφοφορίας εφόσον τόσο η Επιτροπή όσο και η ΕΚΤ συμπεραίνουν ότι η μη επείγουσα έκδοση μιας απόφασης για τη χορήγηση ή την υλοποίηση χρηματοπιστωτικής συνδρομής, όπως καθορίζεται στα άρθρα 13 έως 18, θα απειλούσε την οικονομική και χρηματοπιστωτική βιωσιμότητα της ζώνης του ευρώ. Η λήψη απόφασης με αμοιβαία συμφωνία από το συμβούλιο διοικητών που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 στοιχεία στ) και ζ) και το συμβούλιο διευθυντών στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας εκτάκτου ανάγκης απαιτεί ειδική πλειοψηφία του 85% των εκπεφρασμένων ψήφων.
Όταν ενεργοποιείται η κατά το πρώτο εδάφιο διαδικασία εκτάκτου ανάγκης, πραγματοποιείται μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο και/ή το καταβεβλημένο κεφάλαιο, προκειμένου να συγκροτηθεί ένα ποσό ασφαλείας με μοναδικό σκοπό την κάλυψη των κινδύνων που προκύπτουν από τη χρηματοπιστωτική συνδρομή που χορηγείται δυνάμει της εν λόγω διαδικασίας εκτάκτου ανάγκης. Το συμβούλιο διοικητών μπορεί να αποφασίσει την ακύρωση του αποθεματικού κεφαλαίου εκτάκτου ανάγκης και να επαναφέρει το ποσό του στο αποθεματικό κεφάλαιο και/ή το καταβεβλημένο κεφάλαιο.

5. Η λήψη απόφασης με ειδική πλειοψηφία απαιτεί ποσοστό 80% των εκπεφρασμένων ψήφων.

6. Η λήψη απόφασης με απλή πλειοψηφία απαιτεί πλειοψηφία των εκπεφρασμένων ψήφων.

7. Τα δικαιώματα ψήφου εκάστου μέλους του ΕΜΣ, τα οποία ασκούνται από το πρόσωπο που έχει διορίσει το μέλος ή από τον αντιπρόσωπο αυτού του προσώπου στο συμβούλιο διοικητών ή στο συμβούλιο διευθυντών, ισούνται με τον αριθμό των μεριδίων που του έχουν διανεμηθεί στο εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο του ΕΜΣ, όπως προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ.

8. Εάν οιοδήποτε μέλος του ΕΜΣ παραλείψει να καταβάλει μέρος του ποσού που οφείλεται σε σχέση με τις υποχρεώσεις του αναφορικά με μερίδια καταβεβλημένου ή καταβλητέου κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 και 10 ή αναφορικά με την αποπληρωμή της χρηματοπιστωτικής συνδρομής βάσει των άρθρων 16 ή 17, το εν λόγω μέλος του ΕΜΣ δεν μπορεί, εφόσον εξακολουθεί η παράλειψη αυτή, να ασκήσει οιοδήποτε από τα δικαιώματα ψήφου τα οποία κατέχει. Τα όρια για τις ψηφοφορίες επαναϋπολογίζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 5
Το συμβούλιο διοικητών
1. Κάθε μέλος του ΕΜΣ ορίζει ένα διοικητή και έναν αναπληρωτή διοικητή. Οι ορισμοί αυτοί είναι ανακλητοί ανά πάσα στιγμή. Ο διοικητής είναι μέλος της κυβέρνησης του εν λόγω μέλους του ΕΣΜ υπεύθυνο για τα οικονομικά θέματα. Ο αναπληρωτής διοικητής έχει πλήρη εξουσία να ενεργεί για λογαριασμό του διοικητή όταν αυτός απουσιάζει.

2. Το συμβούλιο διοικητών αποφασίζει είτε να προεδρεύει ο πρόεδρος της Ευρωομάδας, όπως αναφέρεται στο πρωτόκολλο (αριθ. 14) σχετικά με την Ευρωομάδα που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ΣΛΕΕ, είτε να εκλέγει μεταξύ των μελών του πρόεδρο και αντιπρόεδρο με διετή θητεία. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος έχουν δυνατότητα επανεκλογής. Νέα εκλογή διοργανώνεται χωρίς καθυστέρηση εάν ο αξιωματούχος δεν κατέχει πλέον τη θέση που απαιτείται για να ορισθεί διοικητής.

3. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου διοικητών δύνανται να συμμετέχουν ως παρατηρητές το μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδιο για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις και ο Πρόεδρος της ΕΚΤ, καθώς και ο πρόεδρος της Ευρωομάδας (εάν δεν είναι ο πρόεδρος ή διοικητής).

4. Εκπρόσωποι των κρατών μελών τα οποία δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ και συμμετέχουν σε ad hoc βάση μαζί με τον ΕΜΣ σε πράξη στήριξης σταθερότητας για κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ καλούνται επίσης να συμμετέχουν, ως παρατηρητές, στις συνεδριάσεις του συμβουλίου διοικητών κατά τη συζήτηση της εν λόγω στήριξης σταθερότητας και της παρακολούθησής της.

5. Το συμβούλιο διοικητών δύναται να καλεί άλλα πρόσωπα να παρευρίσκονται ως παρατηρητές σε συνεδριάσεις, σε ad hoc βάση, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων ιδρυμάτων ή οργανισμών, όπως το ΔΝΤ.

6. Το συμβούλιο διοικητών λαμβάνει τις ακόλουθες αποφάσεις με αμοιβαία συμφωνία:
α) την ακύρωση του αποθεματικού κεφαλαίου εκτάκτου ανάγκης και την επαναφορά του ποσού του στο αποθεματικό κεφάλαιο και/ή το καταβεβλημένο κεφάλαιο, σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 παράγραφος 4,
β) την έκδοση νέων μετοχών όχι στο άρτιο, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2,
γ) τις προσκλήσεις καταβολής κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1,
δ) τις μεταβολές στο εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο και την προσαρμογή της μέγιστης δανειοδοτικής ικανότητας του ΕΜΣ, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1,
ε) τη λήψη υπόψη πιθανής επικαιροποίησης της κλείδας για τις εγγραφές στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3, και τις αλλαγές που πρέπει να επέλθουν στο παράρτημα Ι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 6,
στ) την παροχή στήριξης σταθερότητας από τον ΕΜΣ, συμπεριλαμβανομένων των όρων οικονομικής πολιτικής όπως αναφέρονται στο κατά το άρθρο 13 παράγραφος 3 μνημόνιο κατανόησης, και τον καθορισμό της επιλογής των μέσων καθώς και των όρων και των προϋποθέσεων χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως 18,
ζ) την παροχή εντολής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματεύεται, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, τους όρους οικονομικής πολιτικής που επισυνάπτονται σε κάθε χρηματοδοτική συνδρομή, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3,
η) την αλλαγή στην τιμολογιακή πολιτική και στην τιμολογιακή κατευθυντήρια γραμμή για τη χρηματοπιστωτική συνδρομή, σύμφωνα με το άρθρο 20,
θ) την αλλαγή στον κατάλογο των μέσων χρηματοπιστωτικής συνδρομής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον ΕΜΣ, σύμφωνα με το άρθρο 19,
ι) τον καθορισμό των ρυθμίσεων για τη μεταβίβαση της στήριξης της ΕΔΧΣ στον ΕΜΣ,
σύμφωνα με το άρθρο 40,
ια) την έγκριση της αίτησης συμμετοχής νέων μελών στον ΕΜΣ, σύμφωνα με το άρθρο 44,
ιβ) τις προσαρμογές της παρούσας συνθήκης ως άμεση συνέπεια της προσχώρησης νέων μελών, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στην κατανομή του κεφαλαίου μεταξύ μελών του ΕΜΣ και του υπολογισμού της κατανομής αυτής ως άμεσης συνέπειας της προσχώρησης νέου μέλους στον ΕΜΣ, σύμφωνα με το άρθρο 44, και
ιγ) την ανάθεση στο συμβούλιο διευθυντών των καθηκόντων που απαριθμούνται στο παρόν άρθρο.

7. Το συμβούλιο διοικητών λαμβάνει τις ακόλουθες αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία:
α) τον καθορισμό των λεπτομερών τεχνικών όρων προσχώρησης νέων μελών στον ΕΜΣ, σύμφωνα με το άρθρο 44,
β) εάν θα προεδρεύει ο πρόεδρος της Ευρωομάδας ή την απόφαση για την εκλογή, με ειδική πλειοψηφία, του προέδρου και του αντιπροέδρου του συμβουλίου διοικητών, σύμφωνα με την παράγραφο 2,
γ) τον καθορισμό του καταστατικού του ΕΜΣ και του εσωτερικού κανονισμού που εφαρμόζονται στο συμβούλιο διοικητών και συμβούλιο διευθυντών (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σύστασης επιτροπών και επικουρικών οργάνων), σύμφωνα με την παράγραφο 9,
δ) την κατάρτιση του καταλόγου δραστηριοτήτων ασυμβίβαστων με τα καθήκοντα του διευθυντή ή του αναπληρωτή διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 8,
ε) τον διορισμό και την παύση της θητείας του διευθύνοντος συμβούλου, σύμφωνα με το άρθρο 7,
στ) τη σύσταση άλλων κεφαλαίων, σύμφωνα με το άρθρο 24,
ζ) τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν όσον αφορά την ανάκτηση οφειλής από μέλος του ΕΜΣ, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφοι 2 και 3,
η) την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών του ΕΜΣ, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1,
θ) τον ορισμό των μελών του συμβουλίου ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1,
ι) την έγκριση των εξωτερικών ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 29,
ια) την άρση της ασυλίας του προέδρου του συμβουλίου διοικητών, διοικητή, αναπληρωτή διοικητή, διευθυντή, αναπληρωτή διευθυντή ή του διευθύνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2,
ιβ) τον καθορισμό του φορολογικού καθεστώτος που εφαρμόζεται στο προσωπικό του ΕΜΣ, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 5,
ιγ) την απόφαση περί επίλυσης διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 2, και
ιδ) κάθε άλλη αναγκαία απόφαση που δεν προβλέπεται ρητά στην παρούσα συνθήκη.

8. Ο πρόεδρος συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων του συμβουλίου διοικητών. Ο αντιπρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις αυτές σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής του προέδρου.

9. Το συμβούλιο διοικητών θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό και το καταστατικό του ΕΜΣ.

ΑΡΘΡΟ 6
Το συμβούλιο διευθυντών
1. Κάθε διοικητής ορίζει ένα διευθυντή και έναν αναπληρωτή διευθυντή μεταξύ ατόμων τα οποία διαθέτουν υψηλό επίπεδο ικανοτήτων σε οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα. Οι ορισμοί αυτοί είναι ανακλητοί ανά πάσα στιγμή. Ο αναπληρωτής διευθυντής έχει πλήρη εξουσία να ενεργεί για λογαριασμό του διευθυντή κατά την απουσία του.

2. Το μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδιο για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις και ο Πρόεδρος της ΕΚΤ δύνανται να ορίσουν έκαστος έναν παρατηρητή.

3. Εκπρόσωποι των κρατών μελών τα οποία δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ και συμμετέχουν σε ad hoc βάση μαζί με τον ΕΜΣ σε πράξη χρηματοπιστωτικής συνδρομής για κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ καλούνται επίσης να συμμετέχουν, ως παρατηρητές, στις συνεδριάσεις του συμβουλίου διευθυντών κατά τη συζήτηση της εν λόγω χρηματοπιστωτικής συνδρομής και της παρακολούθησής της.

4. Το συμβούλιο διοικητών δύναται να καλέσει άλλα πρόσωπα να συμμετάσχουν ως παρατηρητές σε συνεδριάσεις σε ad hoc βάση, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων ιδρυμάτων ή οργανισμών.

5. Το συμβούλιο διευθυντών λαμβάνει αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα συνθήκη. Οι αποφάσεις που πρόκειται να λαμβάνονται βάσει εξουσιοδότησης από το συμβούλιο διοικητών εκδίδονται σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες ψηφοφορίας που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 6 και 7.

6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών του συμβουλίου διοικητών όπως ορίζονται στο άρθρο 5, το συμβούλιο διευθυντών διασφαλίζει ότι ο ΕΜΣ διοικείται σύμφωνα με την παρούσα συνθήκη και το καταστατικό του ΕΜΣ, που υιοθετείται από το συμβούλιο διοικητών. Λαμβάνει αποφάσεις όπως προβλέπεται στην παρούσα συνθήκη ή για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί από το συμβούλιο διοικητών.

7. Κάθε κενή θέση στο συμβούλιο διευθυντών πληρούται αμέσως σύμφωνα με την παράγραφο 1.

8. Το συμβούλιο διοικητών καθορίζει τις δραστηριότητες που δεν συμβιβάζονται με τα καθήκοντα του διευθυντή ή του αναπληρωτή διευθυντή, το καταστατικό του ΕΜΣ και τον εσωτερικό κανονισμό του συμβουλίου διευθυντών.

ΑΡΘΡΟ 7
Διευθύνων σύμβουλος
1. Ο διευθύνων σύμβουλος ορίζεται από το συμβούλιο διοικητών μεταξύ υποψηφίων που έχουν την υπηκοότητα ενός μέλους του ΕΜΣ, σχετική διεθνή πείρα και υψηλό επίπεδο ικανοτήτων σε οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα. Ενόσω κατέχει το αξίωμα αυτό, ο διευθύνων σύμβουλος δεν μπορεί να είναι διοικητής ή διευθυντής ή αναπληρωτής αυτών.

2. Η θητεία του διευθύνοντος συμβούλου είναι πενταετής. Δύναται να επανεκλεγεί άπαξ. Ο διευθύνων σύμβουλος παύει, ωστόσο, να ασκεί το αξίωμα, εφόσον το συμβούλιο διοικητών λάβει σχετική απόφαση.

3. Ο διευθύνων σύμβουλος προεδρεύει των συνεδριάσεων του συμβουλίου διευθυντών και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του συμβουλίου διοικητών.

4. Ο διευθύνων σύμβουλος είναι προϊστάμενος του προσωπικού του ΕΜΣ. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, τον διορισμό και την απόλυση των μελών του προσωπικού σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης που πρόκειται να θεσπίσει το συμβούλιο διευθυντών.

5. Ο διευθύνων σύμβουλος είναι ο νόμιμος αντιπρόσωπος του ΕΜΣ και διευθύνει, υπό την αιγίδα του συμβουλίου διευθυντών, τις τρέχουσες δραστηριότητες του ΕΜΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 8
Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο
1. Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 700.000.000.000 EUR. Διαιρείται σε επτά εκατομμύρια μερίδια ονομαστικής αξίας 100.000 EUR έκαστο, που είναι διαθέσιμα προς εγγραφή σύμφωνα με την αρχικά κλείδα κατανομής που προβλέπεται στο άρθρο 11 και υπολογίζεται στο παράρτημα Ι.

2. Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο χωρίζεται σε μερίδια καταβεβλημένου κεφαλαίου και σε μερίδια καταβλητέου κεφαλαίου. Η αρχική συνολική σωρευτική ονομαστική αξία των μεριδίων καταβεβλημένου κεφαλαίου ανέρχεται σε 80.000.000.000 EUR. Τα αρχικώς εγγεγραμμένα μερίδια του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου εκδίδονται στο άρτιο. Άλλα μερίδια εκδίδονται στο άρτιο, εκτός εάν το συμβούλιο διοικητών αποφασίσει να τα εκδώσει υπό διαφορετικούς όρους σε ειδικές περιστάσεις.

3. Τα μερίδια του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου δεν ενεχυριάζονται ούτε δεσμεύονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο και δεν μεταβιβάζονται, με εξαίρεση τις μεταβιβάσεις για τους σκοπούς της υλοποίησης των προσαρμογών της κλείδας κατανομής που προβλέπεται στο άρθρο 11, στον βαθμό που είναι αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κατανομή των μεριδίων αντιστοιχεί στην προσαρμοσμένη κλείδα.

4. Τα μέλη του ΕΜΣ αναλαμβάνουν αμετακλήτως και άνευ όρων να συνεισφέρουν στο εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο βάσει της κλείδας κατανομής του στο παράρτημα Ι. Ανταποκρίνονται εγκαίρως σε όλες τις προσκλήσεις καταβολή κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα συνθήκη.

5. Η ευθύνη κάθε μέλους του ΕΜΣ περιορίζεται, σε κάθε περίπτωση, στο μερίδιό του στο εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο στην τιμή έκδοσής του. Κανένα μέλος του ΕΜΣ δεν ευθύνεται, λόγω της ιδιότητάς του αυτής, για υποχρεώσεις του ΕΜΣ. Οι υποχρεώσεις των μελών του ΕΜΣ να συνεισφέρουν στο εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρούσα συνθήκη δεν επηρεάζονται εάν οποιοδήποτε μέλος του ΕΜΣ καταστεί επιλέξιμο για χρηματοπιστωτική συνδρομή από τον ΕΜΣ ή λαμβάνει τέτοια συνδρομή.

ΑΡΘΡΟ 9
Προσκλήσεις καταβολής κεφαλαίου
1. Το συμβούλιο διοικητών μπορεί να απαιτήσει ανά πάσα στιγμή την καταβολή εγκεκριμένου μη καταβληθέντος κεφαλαίου και να ορίσει κατάλληλη χρονική περίοδο για την καταβολή του από τα μέλη του ΕΜΣ.

2. Το συμβούλιο διευθυντών μπορεί να απαιτήσει την καταβολή εγκεκριμένου μη καταβληθέντος κεφαλαίου με απόφαση που έχει ληφθεί με απλή πλειοψηφία, προκειμένου να αποκατασταθεί το επίπεδο του καταβεβλημένου κεφαλαίου, εάν το ποσόν του τελευταίου μειωθεί λόγω απορρόφησης ζημιών κάτω από το επίπεδο που καθορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2, όπως μπορεί να τροποποιηθεί από το συμβούλιο διοικητών βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 10, και να ορίσει κατάλληλη χρονική περίοδο για την καταβολή του από τα μέλη του ΕΜΣ.

3. Ο διευθύνων σύμβουλος ζητεί εγκαίρως την καταβολή μη καταβληθέντος εγκεκριμένου κεφαλαίου, εάν χρειάζεται προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν αδυναμία πληρωμής του ΕΣΜ για οιαδήποτε προγραμματισμένη ή άλλου είδους οφειλή σε πιστωτές του ΕΜΣ. Ο διευθύνων σύμβουλος ενημερώνει το συμβούλιο διευθυντών και το συμβούλιο διοικητών σε περίπτωση τέτοιου είδους πρόσκλησης καταβολής. Όταν διαπιστώνεται πιθανή έλλειψη κεφαλαίων του ΕΜΣ, ο διευθύνων σύμβουλος προβαίνει στις εν λόγω προσκλήσεις καταβολής το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο ΕΜΣ διαθέτει επαρκή κεφάλαια ώστε να ανταποκριθεί στις οφειλές του προς τους πιστωτές κατά την ημερομηνία λήξεώς τους. Τα μέλη του ΕΜΣ αναλαμβάνουν αμετακλήτως και άνευ όρων να ανταποκριθούν σε οιαδήποτε πρόσκληση καταβολής απαιτητού κεφαλαίου την οποία θα τους απευθύνει ο διευθύνων σύμβουλος σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. Η εν λόγω καταβολή πραγματοποιείται εντός επτά ημερών από την παραλαβή.

4. Το συμβούλιο διευθυντών θεσπίζει τους λεπτομερείς όρους και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται στις προσκλήσεις καταβολής κεφαλαίου σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 10
Αλλαγές στο εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο
1. Το συμβούλιο διοικητών επανεξετάζει τακτικά και τουλάχιστον ανά πενταετία τη μέγιστη δανειοδοτική ικανότητα και την επάρκεια του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου του ΕΜΣ. Δύναται να αποφασίσει να αλλάξει το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο και να τροποποιήσει αναλόγως το άρθρο 8 και το παράρτημα ΙΙ. Η εν λόγω απόφαση αρχίζει να ισχύει αφού τα μέλη του ΕΜΣ έχουν κοινοποιήσει στον θεματοφύλακα την ολοκλήρωση των εφαρμοστέων εθνικών διαδικασιών τους. Τα νέα μερίδια κατανέμονται στα μέλη του ΕΜΣ σύμφωνα με την κλείδα κατανομής που προβλέπεται στο άρθρο 11 και στο παράρτημα Ι.

2. Το συμβούλιο διευθυντών θεσπίζει τους λεπτομερείς όρους και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε κάθε αλλαγή κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1.

3. Με την προσχώρηση κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΕΜΣ ως νέο μέλος, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο του ΕΜΣ αυξάνεται αυτόματα με τον πολλαπλασιασμό των αντίστοιχων ποσών που ισχύουν τη στιγμή εκείνη επί τον λόγο, εντός της προσαρμοσμένης κλείδας κατανομής που προβλέπεται στο άρθρο 11, μεταξύ της στάθμισης του νέου μέλους του ΕΜΣ και της στάθμισης των υφιστάμενων μελών του ΕΜΣ.

ΑΡΘΡΟ 11
Κλείδα κατανομής
1. Η κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο του ΕΜΣ βασίζεται, με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, στην κλείδα για την εγγραφή των εθνικών κεντρικών τραπεζών των μελών του ΕΜΣ στο κεφάλαιο της ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 29 του πρωτοκόλλου (αριθ. 4) για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («καταστατικό του ΕΣΚΤ») που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ΣΛΕΕ.

2. Η αρχική κλείδα κατανομής για την εγγραφή του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου του ΕΜΣ διευκρινίζεται στο παράρτημα Ι.

3. Η κλείδα κατανομής για την εγγραφή του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου του ΕΜΣ προσαρμόζεται:
α) όταν ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθίσταται νέο μέλος του ΕΜΣ και αυξάνεται αυτόματα το εγκεκριμένο κεφάλαιο του ΕΜΣ, όπως διευκρινίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3, ή
β) όταν λήγει η δωδεκαετής προσωρινή διόρθωση που εφαρμόζεται σε μέλος του ΕΜΣ και έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 42.

4. Το συμβούλιο διοικητών δύναται να αποφασίσει να λάβει υπόψη πιθανές επικαιροποιήσεις της κλείδας για την εγγραφή του κεφαλαίου της ΕΚΤ που αναφέρεται στην παράγραφο 1 όταν η κλείδα κατανομής προσαρμόζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 ή όταν υπάρχει αλλαγή στο εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο, όπως διευκρινίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1.

5. Όταν προσαρμοστεί η κλείδα κατανομής για την εγγραφή του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου του ΕΜΣ, τα μέλη του ΕΜΣ μεταβιβάζουν μεταξύ τους εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο στον βαθμό που είναι αναγκαίος για να διασφαλιστεί ότι η κατανομή του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου αντιστοιχεί στην προσαρμοσμένη κλείδα.

6. Το παράρτημα Ι τροποποιείται με απόφαση του συμβουλίου διοικητών μετά από κάθε προσαρμογή που αναφέρεται στο παρόν άρθρο.

7. Το συμβούλιο διευθυντών λαμβάνει όλα τα υπόλοιπα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΡΘΡΟ 12
Αρχές
1. Εφόσον είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της και των κρατών μελών της, ο ΕΜΣ δύναται να παρέχει στήριξη σταθερότητας σε μέλος του ΕΜΣ, κάτω από αυστηρούς όρους, κατάλληλους για το επιλεγμένο μέσο χρηματοπιστωτικής συνδρομής. Οι εν λόγω όροι μπορούν να καλύπτουν το φάσμα από ένα πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής έως τη συνεχή τήρηση προκαθορισμένων όρων επιλεξιμότητας.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19, η στήριξη σταθερότητας του ΕΜΣ μπορεί να παρέχεται με τα μέσα που προβλέπονται στα άρθρα 14 έως 18.

3. Από 1ης Ιανουαρίου 2013, σε όλα τα νέα κρατικά χρεόγραφα της ζώνης του ευρώ με προθεσμία λήξης άνω του έτους θα περιλαμβάνονται ρήτρες συλλογικής δράσης με τρόπο που να διασφαλίζει ότι οι νομικές τους συνέπειες είναι απαράλλακτες.

ΑΡΘΡΟ 13
Διαδικασία για τη χορήγηση στήριξης σταθερότητας
1. Μέλος του ΕΜΣ μπορεί να ζητήσει στήριξη σταθερότητας με αίτηση προς τον πρόεδρο του συμβουλίου διοικητών. Η εν λόγω αίτηση αναφέρει τα μέσα χρηματοπιστωτικής συνδρομής που πρέπει να εξεταστούν. Με την παραλαβή της αίτησης, ο πρόεδρος του συμβουλίου διοικητών αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, τα ακόλουθα:
α) να εκτιμήσει την ύπαρξη κινδύνου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της ή των κρατών μελών της, εκτός εάν η ΕΚΤ έχει ήδη υποβάλει σχετική ανάλυση βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 2,
β) να εκτιμήσει εάν το δημόσιο χρέος είναι βιώσιμο. Εφόσον κρίνεται χρήσιμο και εφικτό, η εν λόγω εκτίμηση αναμένεται να διενεργείται από κοινού με το ΔΝΤ,
γ) να εκτιμήσει τις πραγματικές ή δυνητικές ανάγκες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου μέλους του ΕΜΣ.

2. Βάσει της αίτησης του κράτους μέλους του ΕΜΣ και της κατά την παράγραφο 1 εκτίμησης, το συμβούλιο διοικητών δύναται να αποφασίσει να χορηγήσει, κατ’ αρχήν, στήριξη σταθερότητας στο ενδιαφερόμενο μέλος του ΕΜΣ με τη μορφή διευκόλυνσης χρηματοπιστωτικής συνδρομής.

3. Εάν εκδοθεί απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 2, το συμβούλιο διοικητών αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή– σε συνεργασία με την ΕΚΤ και, εφόσον είναι εφικτό, από κοινού με το ΔΝΤ – να διαπραγματευθεί με το ενδιαφερόμενο μέλος του ΕΜΣ  Μνημόνιο Κατανόησης («ΜΚ») όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι που θα συνδέονται με τη διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής. Το περιεχόμενο του ΜΚ αντικατοπτρίζει τις αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν και το μέσο χρηματοπιστωτικής συνδρομής που έχει επιλεγεί. Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΜΣ καταρτίζει πρόταση συμφωνίας για διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής, περιλαμβάνουσα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης, καθώς και την επιλογή των μέσων, που υποβάλλεται στο συμβούλιο διοικητών προς έγκριση.
Το ΜΚ συνάδει πλήρως με τα μέτρα συντονισμού των οικονομικών πολιτικών που προβλέπονται στη ΣΛΕΕ, ιδίως με τυχόν πράξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε γνώμης, προειδοποίησης, σύστασης ή απόφασης απευθυνόμενης στο ενδιαφερόμενο μέλος του ΕΜΣ.

4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράφει το ΜΚ εξ ονόματος του ΕΜΣ, υπό τον όρο της προηγούμενης τήρησης των προϋποθέσεων που καθορίζονται στην παράγραφο 3 και της προηγούμενης έγκρισης από το συμβούλιο διοικητών.

5. Το συμβούλιο διευθυντών εγκρίνει τη συμφωνία για διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής στην οποία παρουσιάζονται αναλυτικά οι χρηματοοικονομικές πτυχές της στήριξης σταθερότητας που πρόκειται να χορηγηθεί και, κατά περίπτωση, την εκταμίευση της πρώτης δόσης της συνδρομής.

6. Ο ΕΜΣ θεσπίζει κατάλληλο σύστημα προειδοποίησης για να εξασφαλίσει ότι λαμβάνει εγκαίρως οποιεσδήποτε αποπληρωμές οφείλει το μέλος του ΕΜΣ στο πλαίσιο της στήριξης σταθερότητας.

7. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – σε συνεργασία με την ΕΚΤ και, εφόσον είναι εφικτό, από κοινού με το ΔΝΤ – επιφορτίζεται με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τους όρους που συνοδεύουν τη διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής.

ΑΡΘΡΟ 14
Προληπτική χρηματοπιστωτική συνδρομή του ΕΜΣ
1. Το συμβούλιο διοικητών μπορεί να αποφασίσει τη χορήγηση προληπτικής χρηματοπιστωτικής συνδρομής με τη μορφή προληπτικού πιστωτικού ορίου υπό όρους ή με τη μορφή πιστωτικού ορίου με ενισχυμένους όρους σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1.

2. Οι όροι που συνδέονται με την προληπτική χρηματοπιστωτική συνδρομή του ΕΜΣ παρουσιάζονται αναλυτικά στο ΜΚ, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3.

3. Οι χρηματοοικονομικοί όροι και προϋποθέσεις της προληπτικής χρηματοπιστωτικής συνδρομής του ΕΜΣ καθορίζονται σε συμφωνία για διευκόλυνση προληπτικής χρηματοπιστωτικής συνδρομής, που πρέπει να υπογραφεί από τον διευθύνοντα σύμβουλο.

4. Το συμβούλιο διευθυντών εγκρίνει τις λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της προληπτικής χρηματοπιστωτικής συνδρομής του ΕΜΣ.

5 Το συμβούλιο διευθυντών αποφασίζει με αμοιβαία συμφωνία, βάσει πρότασης του διευθύνοντος συμβούλου και αφού λάβει έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 7, εάν θα πρέπει να διατηρηθεί το πιστωτικό όριο.

6. Αφού το κράτος μέλος του ΕΜΣ έχει αντλήσει κεφάλαια για πρώτη φορά (μέσω δανείου ή με αγορά τίτλων στην πρωτογενή αγορά), το συμβούλιο διευθυντών αποφασίζει με αμοιβαία συμφωνία, βάσει πρότασης του διευθύνοντος συμβούλου και βασιζόμενο σε αξιολόγηση που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, εάν το πιστωτικό όριο εξακολουθεί να είναι επαρκές ή εάν χρειάζεται άλλη μορφή χρηματοπιστωτικής συνδρομής.

ΑΡΘΡΟ 15
Χρηματοπιστωτική συνδρομή για την ανακεφαλαιοποίηση χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων κράτους μέλους του ΕΜΣ
1. Το συμβούλιο διοικητών μπορεί να αποφασίσει τη χορήγηση χρηματοπιστωτικής συνδρομής μέσω δανείων σε κράτος μέλος του ΕΜΣ για τον συγκεκριμένο σκοπό της ανακεφαλαιοποίησης των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων στο εν λόγω κράτος μέλος του ΕΜΣ.

2. Οι όροι που συνδέονται με χρηματοπιστωτική συνδρομή για την ανακεφαλαιοποίηση χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων ενός κράτους μέλους του ΕΜΣ παρουσιάζονται αναλυτικά στο ΜΚ, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3.

3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ, οι χρηματοοικονομικοί όροι και προϋποθέσεις χρηματοπιστωτικής συνδρομής για την ανακεφαλαιοποίηση χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων ενός κράτους μέλους του ΕΜΣ καθορίζονται σε συμφωνία για διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής, που πρέπει να υπογραφεί από τον διευθύνοντα σύμβουλο.

4. Το συμβούλιο διευθυντών εγκρίνει τις αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις λεπτομέρειες εφαρμογής χρηματοπιστωτικής συνδρομής για την ανακεφαλαιοποίηση χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων ενός κράτους μέλους του ΕΜΣ.

5. Κατά περίπτωση, το συμβούλιο διευθυντών αποφασίζει με αμοιβαία συμφωνία, βάσει πρότασης του διευθύνοντος συμβούλου και αφού λάβει έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 7, την εκταμίευση των δόσεων της χρηματοπιστωτικής συνδρομής που έπονται της πρώτης δόσης.

ΑΡΘΡΟ 16
Δανειοδότηση από τον ΕΜΣ
1. Το συμβούλιο διοικητών δύναται να αποφασίσει να χορηγήσει χρηματοπιστωτική συνδρομή με τη μορφή δανείου σε μέλος του ΕΜΣ, σύμφωνα με το άρθρο 12.

2. Οι όροι που συνδέονται με τα δάνεια ΕΜΣ περιέχονται σε πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής που παρουσιάζεται αναλυτικά στο ΜΚ, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3.

3. Οι χρηματοοικονομικοί όροι και οι προϋποθέσεις κάθε δανείου ΕΜΣ καθορίζονται σε συμφωνία για διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής, που πρέπει να υπογραφεί από τον διευθύνοντα σύμβουλο.

4. Το συμβούλιο διευθυντών εγκρίνει τις αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των δανείων ΕΜΣ.

5. Το συμβούλιο διευθυντών αποφασίζει με αμοιβαία συμφωνία, βάσει πρότασης του διευθύνοντος συμβούλου και αφού λάβει έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 7, την εκταμίευση των δόσεων της χρηματοπιστωτικής συνδρομής που έπονται της πρώτης δόσης.

ΑΡΘΡΟ 17
Μηχανισμός στήριξης πρωτογενών αγορών
1. Το συμβούλιο διοικητών μπορεί να αποφασίσει την αγορά ομολόγων μέλους του ΕΜΣ στην πρωτογενή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 12 και με σκοπό τη μεγιστοποίηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας της χρηματοπιστωτικής συνδρομής.

2. Οι όροι που συνδέονται με τον μηχανισμό στήριξης πρωτογενών αγορών παρουσιάζονται αναλυτικά στο ΜΚ, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3.

3. Οι χρηματοοικονομικοί όροι και προϋποθέσεις διενέργειας της αγοράς ομολόγων καθορίζονται σε συμφωνία για διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής, που πρέπει να υπογραφεί από τον διευθύνοντα σύμβουλο.

4. Το συμβούλιο διευθυντών εγκρίνει τις λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για τις ρυθμίσεις εφαρμογής του μηχανισμού στήριξης πρωτογενών αγορών.

5. Το συμβούλιο διευθυντών αποφασίζει με αμοιβαία συμφωνία, βάσει πρότασης του διευθύνοντος συμβούλου και αφού λάβει έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 7, την εκταμίευση χρηματοπιστωτικής συνδρομής προς δικαιούχο κράτος μέλος μέσω πράξεων στην πρωτογενή αγορά.

ΑΡΘΡΟ 18
Μηχανισμός στήριξης δευτερογενών αγορών
1. Το συμβούλιο διοικητών μπορεί να αποφασίσει διευθετήσεις για πράξεις στη δευτερογενή αγορά σε σχέση με τα ομόλογα μέλους του ΕΜΣ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1.

2. Οι αποφάσεις για παρεμβάσεις στη δευτερογενή αγορά με σκοπό την αντιμετώπιση των κινδύνων μετάδοσης λαμβάνονται με βάση ανάλυση της ΕΚΤ που θα αναγνωρίζει την ύπαρξη έκτακτων συνθηκών στη χρηματοοικονομική αγορά και κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

3. Οι όροι που συνδέονται με τον μηχανισμό στήριξης δευτερογενών αγορών παρουσιάζονται αναλυτικά στο ΜΚ, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3.

4. Οι χρηματοοικονομικοί όροι και προϋποθέσεις υπό τους οποίους πρέπει να διενεργούνται οι πράξεις στη δευτερογενή αγορά καθορίζονται σε συμφωνία για διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής, που πρέπει να υπογραφεί από τον διευθύνοντα σύμβουλο.

5. Το συμβούλιο διευθυντών εγκρίνει τις λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για τις ρυθμίσεις εφαρμογής του μηχανισμού στήριξης δευτερογενών αγορών.

6. Το συμβούλιο διευθυντών αποφασίζει με αμοιβαία συμφωνία, βάσει πρότασης του διευθύνοντος συμβούλου, την έναρξη πράξεων στη δευτερογενή αγορά.

ΑΡΘΡΟ 19
Επανεξέταση του καταλόγου των μέσων χρηματοπιστωτικής συνδρομής
Το συμβούλιο διοικητών δύναται να επανεξετάσει τον κατάλογο των μέσων χρηματοπιστωτικής συνδρομής που προβλέπονται στα άρθρα 14 έως 18 και να αποφασίσει να επιφέρει αλλαγές.

ΑΡΘΡΟ 20
Πολιτική τιμολόγησης
1. Κατά τη χορήγηση στήριξης σταθερότητας, ο ΕΜΣ έχει ως στόχο την πλήρη κάλυψη του χρηματοδοτικού και του λειτουργικού κόστους του και προσθέτει ένα εύλογο περιθώριο.

2. Για όλα τα μέσα χρηματοπιστωτικής συνδρομής, η τιμολόγηση παρουσιάζεται αναλυτικά σε κατευθυντήρια γραμμή τιμολόγησης, η οποία εγκρίνεται από το συμβούλιο διοικητών.

3. Το συμβούλιο διοικητών μπορεί να επανεξετάζει την πολιτική τιμολόγησης.

ΑΡΘΡΟ 21
Δανειοληπτικές δραστηριότητες
1. Ο ΕΜΣ εξουσιοδοτείται να δανείζεται στις κεφαλαιαγορές από τράπεζες, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς ή άλλα πρόσωπα ή ιδρύματα για την εκπλήρωση του σκοπού του.

2. Οι ρυθμίσεις των δανειοληπτικών πράξεων καθορίζονται από τον διευθύνοντα σύμβουλο, σε συμφωνία με τις λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίζει το συμβούλιο διευθυντών.

3. Ο ΕΜΣ χρησιμοποιεί κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, τα οποία επανεξετάζονται τακτικά από το συμβούλιο διευθυντών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 22
Επενδυτική πολιτική
1. Ο διευθύνων σύμβουλος εφαρμόζει συνετή επενδυτική πολιτική για τον ΕΜΣ προκειμένου να εξασφαλίσει την υψηλότερη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητάς του, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που θα θεσπιστούν και θα επανεξετάζονται τακτικά από το συμβούλιο διευθυντών. Ο ΕΜΣ έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί μέρος των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου των επενδύσεων για την κάλυψη των λειτουργικών και διοικητικών του δαπανών.

2. Οι πράξεις του ΕΜΣ είναι σύμφωνες με τις αρχές της υγιούς οικονομικής διαχείρισης και της ορθής διαχείρισης του κινδύνου.

ΑΡΘΡΟ 23
Πολιτική σε θέματα μερισμάτων
1. Το συμβούλιο διευθυντών δύναται να αποφασίσει, με απλή πλειοψηφία, να διανείμει μέρισμα στα μέλη του ΕΣΜ, εφόσον το ποσό του καταβεβλημένου κεφαλαίου και του αποθεματικού κεφαλαίου υπερβαίνει το επίπεδο που απαιτείται για τη διατήρηση της δανειοδοτικής ικανότητας του ΕΜΣ και εφόσον δεν απαιτούνται οι πρόσοδοι από τις επενδύσεις για να αποφευχθούν οι υστερήσεις πληρωμών προς τους πιστωτές. Τα μερίσματα διανέμονται κατ’ αναλογία προς τις συνεισφορές στο καταβεβλημένο κεφάλαιο, λαμβανομένης υπόψη της πιθανής επιτάχυνσης που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 3.

2. Εφόσον ο ΕΜΣ δεν έχει χορηγήσει χρηματοπιστωτική συνδρομή σε κάποιο από τα μέλη του, οι πρόσοδοι από την επένδυση του καταβληθέντος κεφαλαίου του ΕΜΣ επιστρέφονται στα μέλη του ΕΜΣ σύμφωνα με τις αντίστοιχες συνεισφορές τους στο καταβληθέν κεφάλαιο, μετά από αφαίρεση των λειτουργικών εξόδων, υπό την προϋπόθεση ότι η σκοπούμενη πραγματική δανειοδοτική ικανότητα είναι πλήρως διαθέσιμη.

3. Ο διευθύνων σύμβουλος εφαρμόζει τη μερισματική πολιτική για τον ΕΜΣ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίζει το συμβούλιο διευθυντών.

ΑΡΘΡΟ 24
Αποθεματικό και λοιπά κεφάλαια
1. Το συμβούλιο διοικητών συστήνει αποθεματικό κεφάλαιο και, κατά περίπτωση, άλλα κεφάλαια.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 23, τα καθαρά έσοδα που δημιουργούνται από τις δραστηριότητες του ΕΜΣ και οι πρόσοδοι από τις οικονομικές κυρώσεις στα μέλη του ΕΜΣ στο πλαίσιο της διαδικασίας πολυμερούς εποπτείας, της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος και της διαδικασίας διόρθωσης των μακροοικονομικών ανισορροπιών δυνάμει της ΣΛΕΕ τροφοδοτούν ένα αποθεματικό κεφάλαιο.

3. Οι πόροι του αποθεματικού κεφαλαίου επενδύονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίζονται από το συμβούλιο διευθυντών.

4. Το συμβούλιο διευθυντών θεσπίζει κανόνες οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τη σύσταση, τη διαχείριση και τη χρήση άλλων κεφαλαίων.

ΑΡΘΡΟ 25
Κάλυψη ζημιών
1. Οι ζημίες από πράξεις του ΕΣΜ καταλογίζονται:
α) πρώτον, στο αποθεματικό κεφάλαιο,
β) δεύτερον, στο καταβεβλημένο κεφάλαιο, και
γ) τέλος, σε ένα κατάλληλο ποσόν του εγκεκριμένου μη καταβεβλημένου κεφαλαίου, το οποίο καθίσταται απαιτητό σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3.

2. Εάν μέλος του ΕΜΣ αδυνατεί να καλύψει την απαιτούμενη πληρωμή μετά από σχετική πρόσκληση καταβολής κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 2 ή 3, απευθύνεται αναθεωρημένη αυξημένη απαίτηση καταβολής κεφαλαίου σε όλα τα μέλη του ΕΜΣ με σκοπό να διασφαλιστεί ότι ο ΕΜΣ λαμβάνει το συνολικό ποσό του αναγκαίου καταβεβλημένου κεφαλαίου. Το συμβούλιο διοικητών αποφασίζει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι το σχετικό μέλος του ΕΜΣ ρυθμίζει την οφειλή του στον ΕΜΣ εντός εύλογης προθεσμίας. Το συμβούλιο διοικητών δικαιούται να απαιτήσει πληρωμή τόκων υπερημερίας για το οφειλόμενο ποσό.

3. Όταν μέλος του ΕΜΣ ρυθμίζει το χρέος του έναντι του ΕΜΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 2, το πλεόνασμα κεφαλαίου επιστρέφεται στα υπόλοιπα μέλη του ΕΜΣ σύμφωνα με κανόνες που θεσπίζονται από το συμβούλιο διοικητών.

ΑΡΘΡΟ 26
Προϋπολογισμός
Το συμβούλιο διευθυντών εγκρίνει ετησίως τον προϋπολογισμό του ΕΜΣ.

ΑΡΘΡΟ 27
Ετήσιοι λογαριασμοί
1. Το συμβούλιο διοικητών εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς του ΕΜΣ.

2. Ο ΕΜΣ δημοσιεύει ετήσια έκθεση που περιλαμβάνει ελεγχθέν αντίγραφο των λογαριασμών του και κυκλοφορεί στα μέλη του ΕΜΣ τριμηνιαία ανακεφαλαιωτική κατάσταση της οικονομικής του θέσης και κατάσταση αποτελεσμάτων στην οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του.

ΑΡΘΡΟ 28
Εσωτερικός έλεγχος
Θεσπίζεται λειτουργία εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

ΑΡΘΡΟ 29
Εξωτερικός έλεγχος
Οι λογαριασμοί του ΕΜΣ ελέγχονται από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές τους οποίους εγκρίνει το συμβούλιο διοικητών και οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την πιστοποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Οι εξωτερικοί ελεγκτές είναι πλήρως εξουσιοδοτημένοι να εξετάζουν όλα τα βιβλία και τους λογαριασμούς του ΕΜΣ καθώς και να ενημερώνονται πλήρως σχετικά με τις συναλλαγές του.

ΑΡΘΡΟ 30
Συμβούλιο ελεγκτών
1. Το συμβούλιο ελεγκτών αποτελείται από πέντε μέλη που διορίζονται από το συμβούλιο διοικητών βάσει των ικανοτήτων τους σε ελεγκτικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα και περιλαμβάνει δύο μέλη από τα ανώτατα ελεγκτικά όργανα των μελών του ΕΜΣ - με εναλλαγή μεταξύ των μελών - και ένα από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

2. Τα μέλη του συμβουλίου ελεγκτών είναι ανεξάρτητα. Δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από τα όργανα διακυβέρνησης του ΕΜΣ, τα μέλη του ΕΜΣ ή οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

3. Το συμβούλιο ελεγκτών διενεργεί ανεξάρτητους ελέγχους. Επιθεωρεί τους λογαριασμούς του ΕΜΣ και επαληθεύει την ορθότητα των επιχειρησιακών λογαριασμών και του ισολογισμού. Έχει πλήρη πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο του ΕΜΣ απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

4. Το συμβούλιο ελεγκτών μπορεί να πληροφορεί ανά πάσα στιγμή το συμβούλιο διευθυντών για τα πορίσματά του. Συντάσσει, σε ετήσια βάση, έκθεση που υποβάλλεται στο συμβούλιο διοικητών.

5. Το συμβούλιο διοικητών μεριμνά ώστε στην ετήσια έκθεση να έχουν πρόσβαση τα εθνικά κοινοβούλια και τα ανώτατα ελεγκτικά όργανα των μελών του ΕΜΣ και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

6. Κάθε θέμα σχετικό με το παρόν άρθρο καλύπτεται αναλυτικά στους εσωτερικούς κανονισμούς του ΕΜΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31
Τόπος
1. Ο ΕΜΣ έχει την έδρα και τα κεντρικά του γραφεία στο Λουξεμβούργο.

2. Ο ΕΜΣ μπορεί να ιδρύσει γραφείο συνδέσμου στις Βρυξέλλες.

ΑΡΘΡΟ 32
Νομικό καθεστώς, προνόμια και ασυλίες
1. Για να είναι σε θέση ο ΕΜΣ να εκπληρώνει τον σκοπό του, παρέχονται στον ΕΜΣ στο έδαφος κάθε μέλους του ΕΜΣ το νομικό καθεστώς και τα προνόμια και ασυλίες που προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο. Ο ΕΜΣ επιδιώκει να αποκτήσει αναγνώριση του νομικού καθεστώτος και των προνομίων και ασυλιών του σε άλλα εδάφη στα οποία ασκεί δραστηριότητες ή διατηρεί περιουσιακά στοιχεία.

2. Ο ΕΜΣ διαθέτει πλήρη νομική προσωπικότητα· έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα:
α) να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία,
β) να συμβάλλεται,
γ) να είναι διάδικος και
δ) να συνάπτει συμφωνία και/ή πρωτόκολλα για την έδρα, όποτε είναι αναγκαίο, για την εξασφάλιση της αναγνώρισης και της επιβολής του νομικού καθεστώτος και των προνομίων και ασυλιών του.

3. Ο ΕΜΣ, η ακίνητη περιουσία, οι πόροι του και τα περιουσιακά του στοιχεία, ανεξαρτήτως τοποθεσίας και κατόχου, χαίρουν ασυλίας από οιασδήποτε μορφής δικαστική διαδικασία, εκτός εάν ο ΕΜΣ παραιτηθεί ρητώς από την ασυλία του για τους σκοπούς οιασδήποτε διαδικασίας ή βάσει των όρων οιασδήποτε συμβάσεως, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης των χρηματοδοτικών του μέσων.

4. Η περιουσία, οι χρηματοδοτικοί πόροι και τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΜΣ, ανεξαρτήτως τοποθεσίας και κατόχου, χαίρουν ασυλίας έναντι έρευνας, επίταξης, δήμευσης, απαλλοτρίωσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής κατάσχεσης, αφαίρεσης ή δέσμευσης βάσει εκτελεστικών, δικαστικών, διοικητικών ή νομοθετικών μέτρων.

5. Τα αρχεία του ΕΜΣ και όλα τα έγγραφα που ανήκουν στον ΕΜΣ ή βρίσκονται στην κατοχή του είναι απαραβίαστα.

6. Οι χώροι των εγκαταστάσεων του ΕΜΣ είναι απαραβίαστοι.

7. Οι επίσημες ανακοινώσεις του ΕΜΣ τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης από κάθε μέλος του ΕΜΣ και από κάθε κράτος που έχει αναγνωρίσει το νομικό καθεστώς και τα προνόμια και ασυλίες του ΕΜΣ, όπως και οι επίσημες ανακοινώσεις ενός μέλους του ΕΜΣ.

8. Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στην παρούσα συνθήκη, όλη η περιουσία, οι χρηματοδοτικοί πόροι και τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΜΣ δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό, ρύθμιση, έλεγχο και μορατόρια οποιασδήποτε φύσεως.

9. Ο ΕΜΣ απαλλάσσεται από οιαδήποτε υποχρέωση έγκρισης ή αδειοδότησης ως πιστωτικό ίδρυμα, πάροχος επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλου είδους επίσημη αδειοδοτημένη ή ρυθμιζόμενη οντότητα δυνάμει των νομοθεσιών εκάστου μέλους του ΕΜΣ.

ΑΡΘΡΟ 33
Προσωπικό του EMΣ
Το συμβούλιο διευθυντών καθορίζει τους όρους απασχόλησης του διευθύνοντος συμβούλου και του λοιπού προσωπικού του ΕΜΣ.

ΑΡΘΡΟ 34
Επαγγελματικό απόρρητο
Τα μέλη ή πρώην μέλη του συμβουλίου διοικητών και του συμβουλίου διευθυντών και κάθε άλλο πρόσωπο που εργάζεται ή έχει εργαστεί στον ΕΜΣ ή στα πλαίσια του ΕΜΣ απαγορεύεται να αποκαλύπτουν πληροφορίες που υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο. Υποχρεούνται, ακόμη και μετά τη λήξη των καθηκόντων τους, να μην αποκαλύπτουν οποιεσδήποτε πληροφορίες καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο.

ΑΡΘΡΟ 35
Ασυλίες προσώπων
1. Προς το συμφέρον του ΕΜΣ, ο πρόεδρος του συμβουλίου διοικητών, οι διοικητές, οι αναπληρωτές διοικητές, οι διευθυντές, οι αναπληρωτές διευθυντές, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος και τα λοιπά μέλη του προσωπικού, τυγχάνουν ασυλίας έναντι δικαστικών διώξεων για πράξεις που έχουν τελέσει υπό την επίσημη ιδιότητά τους και όλα τα επίσημα κείμενα και έγγραφά τους είναι απαραβίαστα.

2. Το συμβούλιο διοικητών μπορεί να άρει, στον βαθμό εκείνο και υπό τους συγκεκριμένους όρους που αυτό προσδιορίζει, οιεσδήποτε από τις ασυλίες που απονέμονται βάσει του παρόντος άρθρου σχετικά με τον πρόεδρο του συμβουλίου διοικητών, διοικητή, αναπληρωτή διοικητή, διευθυντή, αναπληρωτή διευθυντή ή τον διευθύνοντα σύμβουλο.

3. Ο διευθύνων σύμβουλος δύναται να άρει οποιαδήποτε ασυλία σε σχέση με οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του ΕΜΣ πλην του ίδιου.

4. Κάθε μέλος του ΕΜΣ λαμβάνει αμέσως τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να τεθεί σε ισχύ το παρόν άρθρο στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας του και ενημερώνει σχετικά τον ΕΜΣ.

ΑΡΘΡΟ 36
Φορολογική απαλλαγή
1. Στο πλαίσιο των επίσημων δραστηριοτήτων του, ο ΕΜΣ, τα στοιχεία του ενεργητικού, τα έσοδα, η περιουσία του και οι πράξεις και συναλλαγές του που επιτρέπονται από την παρούσα συνθήκη απαλλάσσονται από όλους τους άμεσους φόρους.

2. Τα μέλη του ΕΜΣ, εφόσον είναι εφικτό, λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την έκπτωση ή επιστροφή του ποσού των έμμεσων φόρων ή των φόρων επί των πωλήσεων που περιλαμβάνονται στην τιμή των κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, όταν ο ΕΜΣ πραγματοποιεί, για υπηρεσιακή του χρήση, σημαντικές αγορές, η τιμή των οποίων περιλαμβάνει φόρους αυτού του είδους.

3. Δεν παρέχονται απαλλαγές όσον αφορά τους φόρους και τα τέλη που επιβάλλονται ως ανταπόδοση για παροχές υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

4. Τα αγαθά που εισάγονται από τον ΕΜΣ και είναι αναγκαία για την άσκηση των επίσημων δραστηριοτήτων του απαλλάσσονται από όλους τους εισαγωγικούς δασμούς και φόρους, καθώς και από όλες τις απαγορεύσεις και περιορισμούς εισαγωγής.

5. Το προσωπικό του ΕΜΣ υπόκειται σε εσωτερικό φόρο υπέρ του ΕΜΣ επί των μισθών και αμοιβών που καταβάλλονται από τον ΕΜΣ, ο οποίος διέπεται από κανόνες που θεσπίζει το συμβούλιο διοικητών. Από την ημερομηνία κατά την οποία επιβάλλεται ο φόρος αυτός, οι εν λόγω μισθοί και αμοιβές απαλλάσσονται από τον εθνικό φόρο εισοδήματος.

6. Δεν επιβάλλεται κανενός είδους φόρος επί οποιωνδήποτε ομολογιών ή τίτλων που έχει εκδώσει ο ΕΜΣ, συμπεριλαμβανομένων και των μερισμάτων ή τόκων εξ αυτών, ανεξαρτήτως κατόχου:
α) που θεσπίζει διακρίσεις σε βάρος των εν λόγω ομολογιών ή τίτλων μόνο εξαιτίας της προέλευσής τους ή
β) εάν η μόνη δικαιοδοτική βάση για την επιβολή της φορολογίας αυτής είναι ο τόπος ή το νόμισμα έκδοσης, υποχρέωσης καταβολής ή εξόφλησης του τίτλου ή της ομολογίας ή ο τόπος στον οποίο βρίσκεται οποιοδήποτε γραφείο ή χώρος διεκπεραίωσης υποθέσεων που διατηρεί ο ΕΜΣ.

ΑΡΘΡΟ 37
Ερμηνεία και επίλυση διαφορών
1. Οποιοδήποτε ζήτημα ερμηνείας ή εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας συνθήκης και των εσωτερικών κανονισμών του ΕΜΣ, που προκύπτει μεταξύ μέλους του ΕΜΣ και του ΕΜΣ ή μεταξύ μελών του ΕΜΣ, υποβάλλεται ενώπιον του συμβουλίου διευθυντών για τη λήψη απόφασης από αυτό.

2. Το συμβούλιο διευθυντών λαμβάνει απόφαση για οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει μεταξύ μέλους του ΕΜΣ και του ΕΜΣ ή μεταξύ μελών του ΕΜΣ σε σχέση με την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας συνθήκης, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με τη συμβατότητα των αποφάσεων που έχουν ληφθεί από τον ΕΜΣ με την παρούσα συνθήκη. Οι ψήφοι του μέλους ή των μελών του συμβουλίου διοικητών του οικείου μέλους ή των οικείων μελών του ΕΜΣ αναστέλλονται όταν το συμβούλιο διευθυντών ψηφίζει για τη συγκεκριμένη απόφαση και το όριο των απαιτούμενων ψήφων για τη λήψη της εν λόγω απόφασης υπολογίζεται αναλόγως εκ νέου.

3. Εάν ένα μέλος του ΕΜΣ αμφισβητήσει την κατά την παράγραφο 2 απόφαση, η διαφορά παραπέμπεται στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δεσμευτική για τους αντιδίκους, οι οποίοι λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να συμμορφωθούν με την απόφαση εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην απόφαση του εν λόγω Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 38
Διεθνής συνεργασία
Για την προώθηση των σκοπών του, ο ΕΜΣ έχει το δικαίωμα να συνεργάζεται, στο πλαίσιο της παρούσας συνθήκης, με το ΔΝΤ, με οποιοδήποτε κράτος το οποίο παρέχει χρηματοπιστωτική συνδρομή σε ένα μέλος του ΕΜΣ σε ad hoc βάση και με οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό ή οντότητα με ειδικές αρμοδιότητες σε συγγενή πεδία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 39
Σχέση με δανειοδότηση από ΕΔΧΣ
Κατά τη μεταβατική φάση από την έναρξη ισχύος της παρούσας συνθήκης έως την πλήρη κατάργηση της ΕΔΧΣ, η ενοποιημένη δανειοδότηση ΕΜΣ και ΕΔΧΣ δεν υπερβαίνει τα 500.000.000.000 EUR, με την επιφύλαξη της τακτικής επανεξέτασης της επάρκειας της μέγιστης δανειοδοτικής ικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 10. Το συμβούλιο διευθυντών εκδίδει αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό της μελλοντικής ικανότητας ανάληψης δεσμεύσεων, προκειμένου να εξασφαλίσει την αποφυγή παραβίασης του ενοποιημένου ανώτατου ορίου δανειοδότησης.

ΑΡΘΡΟ 40
Μεταβίβαση των ενισχύσεων της ΕΔΧΣ
1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13, το συμβούλιο διοικητών δύναται να αποφασίσει ότι οι δεσμεύσεις της ΕΔΧΣ να χορηγήσει χρηματοπιστωτική συνδρομή σε μέλος του ΕΜΣ στο πλαίσιο της συμφωνίας της με το εν λόγω μέλος αναλαμβάνονται από τον ΕΜΣ στον βαθμό που αυτές οι δεσμεύσεις συνδέονται με μη εκταμιευθέντα και μη χρηματοδοτηθέντα τμήματα των δανειακών διευκολύνσεων.

2. Ο ΕΜΣ δύναται, εφόσον επιτραπεί από το συμβούλιο διοικητών του, να αποκτήσει τα δικαιώματα και να αναλάβει τις υποχρεώσεις της ΕΔΧΣ, ιδίως όσον αφορά το σύνολο ή μέρος των εκκρεμών δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της στο πλαίσιο και σε σχέση με τις υφιστάμενες δανειοδοτικές διευκολύνσεις.

3. Το συμβούλιο διοικητών θεσπίζει τις λεπτομερείς ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες προκειμένου να τεθούν σε ισχύ οι μεταβιβάσεις των υποχρεώσεων από την ΕΔΧΣ προς τον ΕΜΣ, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, και οι τυχόν μεταβιβάσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.

ΑΡΘΡΟ 41
Καταβολή του αρχικού κεφαλαίου
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η πληρωμή των καταβεβλημένων μεριδίων του αρχικώς εγγεγραμμένου ποσού από κάθε μέλος του ΕΜΣ πραγματοποιείται σε πέντε ετήσιες δόσεις, εκάστη ποσοστού 20% του συνολικού ποσού. Η πρώτη δόση καταβάλλεται από κάθε μέλος του ΕΜΣ εντός δεκαπέντε ημερών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συνθήκης. Οι υπόλοιπες τέσσερις δόσεις καταβάλλονται εκάστη κατά την πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη επέτειο της ημερομηνίας πληρωμής της πρώτης δόσης.

2. Κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου τμηματικής καταβολής του κεφαλαίου, τα μέλη του ΕΜΣ επιταχύνουν την πληρωμή μεριδίων καταβεβλημένου κεφαλαίου, εγκαίρως πριν από την ημερομηνία έκδοσης, προκειμένου να διατηρούν σχέση τουλάχιστον 15% μεταξύ καταβεβλημένου κεφαλαίου και του οφειλόμενου ποσού των τίτλων που έχει εκδώσει ο ΕΜΣ και να εγγυώνται ελάχιστη συνολική δανειοδοτική ικανότητα του ΕΜΣ και της ΕΔΧΣ ύψους 500 δισεκατομμυρίων EUR.

3. Ένα μέλος του ΕΜΣ μπορεί να αποφασίσει να επιταχύνει την πληρωμή του μεριδίου του στο καταβληθέν κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 42
Προσωρινή διόρθωση της κλείδας κατανομής
1. Στην αρχή, τα μέλη του ΕΜΣ εγγράφονται στο εγκεκριμένο κεφάλαιο με βάση την αρχική κλείδα κατανομής όπως διευκρινίζεται στο παράρτημα Ι. Η προσωρινή διόρθωση που περιλαμβάνεται στην αρχική αυτή κλείδα κατανομής εφαρμόζεται για περίοδο δώδεκα ετών μετά την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ από το σχετικό μέλος του ΕΜΣ.

2. Εάν το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) νέου μέλους του ΕΜΣ σε αγοραίες τιμές σε ευρώ κατά το έτος αμέσως πριν από την προσχώρησή του στον ΕΜΣ υπολείπεται του 75% του μέσου όρου του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε αγοραίες τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε η κλείδα κατανομής του για την εγγραφή στο εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο του ΕΜΣ, που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10, τυγχάνει προσωρινής διόρθωσης και ισούται προς το άθροισμα:
α) του 25% του εκατοστιαίου μεριδίου συμμετοχής της εθνικής κεντρικής τράπεζας του εν λόγω μέλους του ΕΜΣ στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, όπως έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 29 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, και
β) του 75% του εκατοστιαίου μεριδίου του εν λόγω μέλους του ΕΜΣ στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΙ) σε αγοραίες τιμές σε ευρώ της ζώνης του ευρώ κατά το έτος αμέσως πριν την προσχώρησή του στον ΕΜΣ.
Τα ποσοστά που αναφέρονται στα σημεία α) και β) στρογγυλεύονται προς τα άνω ή προς τα κάτω στο εγγύτερο πολλαπλάσιο του 0,0001 της εκατοστιαίας μονάδας. Οι στατιστικοί όροι είναι εκείνοι που δημοσιεύονται από τη Eurostat.

3. Η κατά την παράγραφο 2 προσωρινή διόρθωση εφαρμόζεται για περίοδο δώδεκα ετών μετά την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ από το σχετικό μέλος του ΕΜΣ.

4. Ως αποτέλεσμα της προσωρινής διόρθωσης της κλείδας, το σχετικό ποσοστό των μεριδίων που κατανέμονται σε ένα μέλος του ΕΜΣ βάσει της παραγράφου 2 ανακατανέμεται μεταξύ των μελών του ΕΜΣ που δεν τυγχάνουν προσωρινής διόρθωσης στη βάση της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 29 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, το οποίο ίσχυε ακριβώς πριν από την έκδοση των μεριδίων στο προσχωρών μέλος του ΕΜΣ.

ΑΡΘΡΟ 43
Αρχικοί διορισμοί
1. Κάθε μέλος του ΕΜΣ διορίζει τον δικό του διοικητή και αναπληρωτή διοικητή εντός δύο εβδομάδων από την έναρξη ισχύος της παρούσας συνθήκης.

2. Το συμβούλιο διοικητών ορίζει τον διευθύνοντα σύμβουλο και κάθε διοικητής ορίζει ένα διευθυντή και έναν αναπληρωτή διευθυντή εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συνθήκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 44
Προσχώρηση
Η προσχώρηση στην παρούσα συνθήκη είναι ελεύθερη για άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 2, με την υποβολή αίτησης συμμετοχής στον ΕΜΣ από κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κατάργηση της παρέκκλισής του από την υιοθέτηση του ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. Το συμβούλιο διοικητών εγκρίνει την αίτηση προσχώρησης του νέου μέλους του ΕΜΣ και τους συναφείς λεπτομερείς τεχνικούς όρους που συνδέονται με αυτήν, καθώς και τις αναγκαίες προσαρμογές της παρούσας συνθήκης ως άμεσης συνέπειας της προσχώρησης. Μετά την έγκριση της αίτησης συμμετοχής από το συμβούλιο διοικητών, το νέο μέλος του ΕΜΣ προσχωρεί με την κατάθεση των εγγράφων προσχώρησης στον θεματοφύλακα, ο οποίος ενημερώνει σχετικά τα άλλα μέλη του ΕΜΣ.

ΑΡΘΡΟ 45
Παραρτήματα
Τα ακόλουθα παραρτήματα στην παρούσα συνθήκη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
1) Παράρτημα Ι: Κλείδα κατανομής του ΕΜΣ, και
2) Παράρτημα ΙΙ: Εγγραφές στο εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 46
Κατάθεση
Η παρούσα συνθήκη κατατίθεται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης («θεματοφύλακας»), η οποία διαβιβάζει επικυρωμένα αντίγραφα σε όλα τα υπογράφοντα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 47
Κύρωση, αποδοχή ή έγκριση
1. Η παρούσα συνθήκη υπόκειται σε κύρωση, αποδοχή ή έγκριση από τα υπογράφοντα μέρη. Τα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κατατίθενται στον θεματοφύλακα.
2. Ο θεματοφύλακας κοινοποιεί στα λοιπά υπογράφοντα μέρη κάθε κατάθεση και τη σχετική ημερομηνία.

ΑΡΘΡΟ 48
Έναρξη ισχύος
1. Η παρούσα συνθήκη αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία κατατέθηκαν έγγραφα κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης από τα υπογράφοντα μέρη των οποίων οι αρχικές εγγραφές αντιπροσωπεύουν το λιγότερο το 90% των συνολικών εγγραφών που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ. Όπου κρίνεται σκόπιμο, προσαρμόζεται ο κατάλογος των μελών του ΕΜΣ· η κλείδα του παραρτήματος Ι στη συνέχεια επαναϋπολογίζεται και το συνολικό εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο στο άρθρο 8 παράγραφος 1 και το παράρτημα ΙΙ και η αρχική συνολική συμφωνηθείσα ονομαστική αξία των καταβεβλημένων μεριδίων κεφαλαίου στο άρθρο 8 παράγραφος 2 μειώνονται αναλόγως.

2. Για κάθε υπογράφον μέρος το οποίο στη συνέχεια καταθέτει τα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, η παρούσα συνθήκη αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης.

3. Για κάθε κράτος που προσχωρεί στην παρούσα συνθήκη σύμφωνα με το άρθρο 44, η παρούσα συνθήκη αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά την κατάθεση των εγγράφων προσχώρησής της.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δύο Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα σε ένα μόνο πρωτότυπο, του οποίου τα κείμενα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, μαλτέζικη, ολλανδική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά, το οποίο κατατίθεται στα αρχεία του θεματοφύλακα, ο οποίος διαβιβάζει δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο σε καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι


Κλείδα κατανομής του ΕΜΣ Μέλος του ΕΜΣ
Κλείδα ΕΜΣ (%)
Βασίλειο του Βελγίου
3,4771
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας
27,1464
Δημοκρατία της Εσθονίας
0,1860
Ιρλανδία
1,5922
Ελληνική Δημοκρατία
2,8167
Βασίλειο της Ισπανίας
11,9037
Γαλλική Δημοκρατία
20,3859
Ιταλική Δημοκρατία
17,9137
Κυπριακή Δημοκρατία
0,1962
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου
0,2504
Μάλτα
0,0731
Βασίλειο των Κάτω Χωρών
5,7170
Δημοκρατία της Αυστρίας
2,7834
Πορτογαλική Δημοκρατία
2,5092
Δημοκρατία της Σλοβενίας
0,4276
Σλοβακική Δημοκρατία
0,8240
Δημοκρατία της Φινλανδίας
1,7974
Σύνολο
100,0 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Εγγραφές στο εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο Μέλος του ΕΜΣ
Αριθμός μεριδίων
Εγγραφή στο κεφάλαιο (EUR)
Βασίλειο του Βελγίου
243.397
24.339.700.000
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας
1.900.248
190.024.800.000
Δημοκρατία της Εσθονίας
13.020
1.302.000.000
Ιρλανδία
111.454
11.145.400.000
Ελληνική Δημοκρατία
197.169
19.716.900.000
Βασίλειο της Ισπανίας
833.259
83.325.900.000
Γαλλική Δημοκρατία
1.427.013
142.701.300.000
Ιταλική Δημοκρατία
1.253.959
125.395.900.000
Κυπριακή Δημοκρατία
13.734
1.373.400.000
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου
17.528
1.752.800.000
Μάλτα
5.117
511.700.000
Βασίλειο των Κάτω Χωρών
400.190
40.019.000.000
Δημοκρατία της Αυστρίας
194.838
19.483.800.000
Πορτογαλική Δημοκρατία
175.644
17.564.400.000
Δημοκρατία της Σλοβενίας
29.932
2.993.200.000
Σλοβακική Δημοκρατία
57.680
5.768.000.000
Δημοκρατία της Φινλανδίας
125.818
12.581.800.000
Σύνολο
7.000.000
700.000.000.000
« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια