Προσφατα
.

18.6.18

Αντικειμενικές οι «αξίες», υποκειμενική η επιβίωση

Οι νέες αντικειμενικές στον ΕΝΦΙΑ του 2018 

Την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων στο 58% των περιοχών της χώρας στις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων ανακοίνωσε πρόσφατα το υπουργείο Οικονομικών. 

 Οι νέες αντικειμενικές τιμές θα ισχύσουν από φέτος μόνο για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Για τον υπολογισμό όλων των υπολοίπων φόρων και τελών που επιβαρύνουν την ακίνητη περιουσία, θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται οι προηγούμενες τιμές ζώνης μέχρι και τις 31-12-2018. Από την 1η-1-2019 όλοι οι φόροι και οι λοιπές επιβαρύνσεις στα ακίνητα θα προσδιορίζονται με βάση τις νέες τιμές. 

 Οι τιμές ζώνης που ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών παρουσιάζονται σήμερα αναλυτικά για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη σε ειδικό ένθετο αφιέρωμα του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής. Οι πίνακες που δημοσιεύουμε περιλαμβάνουν τις αντικειμενικές «τιμές ζώνης» ανά τετραγωνικό μέτρο, οι οποίες αποτελούν τη βάση υπολογισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων επιβολής 21 διαφορετικών φόρων και τελών στην απόκτηση και την κατοχή ακινήτων. 

Συγκεκριμένα, από τη μεταβολή (αύξηση ή μείωση) των αντικειμενικών τιμών ζώνης επηρεάζονται οι ακόλουθες κατηγορίες φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων στην ακίνητη περιουσία: 
 1) Ο φόρος επί των τεκμαρτών εισοδημάτων, τα οποία προσδιορίζονται βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης των κατοικιών των φυσικών προσώπων. 
Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι τα τεκμήρια διαβίωσης προσαυξάνονται κατά 40% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενική τιμή ζώνης πάνω από 2.800 ευρώ και έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και κατά 70% για κατοικίες σε περιοχές με αντικειμενική τιμή ζώνης 5.000 ευρώ και άνω. 
Συνεπώς, σε όσες περιοχές οι αντικειμενικές τιμές ζώνης αυξάνονται πάνω από το όριο των 2.800 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, τα τεκμήρια διαβίωσης των κατοικιών θα αυξηθούν κατά 40%, ενώ σε όσες περιοχές οι αντικειμενικές τιμές ανεβαίνουν πάνω από τις 5.000 ευρώ ανά τ.μ. τα τεκμήρια των κατοικιών θα αυξηθούν κατά 70%. 
Σε όσες περιοχές οι αντικειμενικές τιμές ζώνης μειώνονται κάτω από όριο των 2.800 ευρώ, τα τεκμήρια διαβίωσης των κατοικιών θα μειωθούν κατά 28,57%, ενώ σε όσες περιοχές οι αντικειμενικές τιμές μειώνονται κάτω από το όριο των 5.000 ευρώ ανά τ.μ., τα τεκμήρια θα μειωθούν κατά 23,5%. 
Οι επιπτώσεις αυτές θα γίνουν αντιληπτές στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2020, για τα εισοδήματα του 2019. 
 2) Ο φόρος επί του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης και από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας. Σε κάθε περίπτωση, το τεκμαρτό αυτό εισόδημα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό ενός συντελεστή 3% με την τελική αντικειμενική αξία του ακινήτου (την αξία που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της τιμής ζώνης ανά τ.μ. επί τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας και επί μια σειρά ειδικών συντελεστών που αποτυπώνουν τα χαρακτηριστικά του ακινήτου). Οι επιπτώσεις και στο ύψος του φόρου αυτού θα γίνουν αντιληπτές στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2020, για τα εισοδήματα του 2019. 
 3) Ο κύριος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) από το 2018. Σε όσες περιοχές της χώρας οι αντικειμενικές τιμές ζώνης των κτισμάτων αυξήθηκαν σε τέτοιο βαθμό ώστε να οδηγήσουν σε κλιμάκια τιμών ζώνης ανώτερα από τα ισχύοντα σήμερα όπου ισχύουν μεγαλύτεροι συντελεστές υπολογισμού του κύριου ΕΝΦΙΑ, ο φόρος αυτός αναμένεται να αυξηθεί κατά ποσοστά από 3,57% έως 27,59%. Σε όσες περιοχές οι τιμές ζώνης έχουν μειωθεί τόσο πολύ ώστε να οδηγήσουν σε πτώση σε κλιμάκια τιμών κατώτερα, ο κύριος ΕΝΦΙΑ θα μειωθεί έως και 22%. 
 4) Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων, ο οποίος επιβάλλεται επί του αθροίσματος των τελικών αντικειμενικών αξιών των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων εδαφικών εκτάσεων που κατέχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το άθροισμα αυτό υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ. Οι επιπτώσεις στο φόρο αυτόν θα γίνουν αντιληπτές από φέτος. 
 5) Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), που επιβάλλεται υπέρ των δήμων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,25‰ έως 0,35‰ επί των αντικειμενικών τιμών ζώνης των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων. 
 6) Ο ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται στις μεταβιβάσεις νεόδμητων κτισμάτων που δεν αποτελούν πρώτη κατοικία. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. 
 7) Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων που υπολογίζεται με 3% επί των αντικειμενικών αξιών και επιβαρύνει τους αγοραστές. 
 8) Ο φόρος χρησικτησίας κτισμάτων, που υπολογίζεται επίσης με 3% επί των αντικειμενικών αξιών.   
9) Ο φόρος ανταλλαγής – συνένωσης οικοπέδων. 
 10) Ο φόρος διανομής ακινήτων. 
 11) Ο δημοτικός φόρος που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων (υπολογίζεται με ποσοστό επί του φόρου μεταβίβασης). 
 12) Τα τέλη υπέρ Ταμείου Νομικών που επιβαρύνουν τα μεταβιβαστικά συμβόλαια. 
 13) Το πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαίων. 
 14) Ο φόρος δωρεάς ακινήτων. 
 15) Ο φόρος γονικής παροχής ακινήτων. 
 16) Ο φόρος κληρονομιάς ακινήτων. 
 17) Το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο. 
 18) Τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κτισμάτων. 
 19) Τα πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων. 
 20) Οι εισφορές σε γη και χρήμα για την ένταξη ακινήτων στα σχέδια πόλεων. 
 21) Ο ειδικός φόρος ακινήτων 15% που επιβάλλεται στις υπεράκτιες εταιρίες ακινήτων. 

Στις περιπτώσεις 5 έως και 21 οι επιπτώσεις της εφαρμογής των νέων αντικειμενικών τιμών θα γίνουν αντιληπτές από το 2019. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου, οι τιμές καλύπτουν 10.216 ζώνες σε όλη την Ελλάδα. Από τις ζώνες αυτές: 

 Στο 42%, δηλαδή σε 4.302 ζώνες, οι τιμές μένουν αμετάβλητες. 

 Στο 37%, δηλαδή σε 3.792 ζώνες, οι νέες τιμές είναι αυξημένες σε σύγκριση με τις ισχύουσες. 

 Στο 21%, δηλαδή σε 2.122 ζώνες, οι νέες τιμές είναι μειωμένες σε σύγκριση με τις ισχύουσες. 

 ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ… 
 «Πρωταθλητές» το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας και ο Αγιος Νικόλαος Λασιθίου στην Κρήτη Σύμφωνα, εξάλλου, με στοιχεία που επεξεργάστηκε ο «Ε.Τ.» της Κυριακής, οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις τιμών καταγράφονται στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας και στον Αγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης. 

 Συγκεκριμένα, στη «ζώνη» ΚΕ’ του 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων, η οποία καταλαμβάνει την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Αιόλου, Αδριανού, Λυσικράτους, Βύρωνος, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Θρασύλλου, Στράτωνος, Κλεψύδρας, Ανδοκίδου, Λυσίου, Μάρκου Αυρηλίου και Αιόλου, η τιμή ζώνης αυξάνεται κατά 74,28%, από τα 1.750 στις 3.350 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. 

 Επίσης, στον Αγιο Νικόλαο της Κρήτης στην Δ’ «ζώνη» η νέα τιμή είναι υψηλότερη από την ισχύουσα σήμερα κατά 61,54%. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται, εξάλλου, ενδεικτικά: 
 α) Στην Κερατέα της Ανατολικής Αττικής, όπου οι νέες αντικειμενικές τιμές είναι υψηλότερες κατά 20% έως και 50%, από 750 έως 900 ευρώ ανά τ.μ. σε 900 έως 1.350 ευρώ ανά τ.μ. 
 β) Στην πιο ακριβή περιοχή της πρωτεύουσας, στην Α’ ζώνη του 1ου Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο τμήμα που ξεκινά από την πλατεία Συντάγματος, συνεχίζει απέναντι από τη Βουλή και φθάνει μέχρι την οδό Κουμπάρη. Στη «γραμμική» αυτή ζώνη ορίστηκε νέα τιμή 8.450 ευρώ ανά τ.μ., υψηλότερη κατά 1.450 ευρώ ανά τ.μ. ή κατά 20,71% σε σύγκριση με την ισχύουσα μέχρι σήμερα (7.000 ευρώ ανά τ.μ.). 
 γ) Στην πλατεία Συντάγματος, στη Β’ ζώνη του 1ου Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων, όπου η τιμή ζώνης αυξάνεται κατά 600 ευρώ ανά τ.μ. ή κατά 10,34%, από 5.800 σε 6.400 ευρώ ανά τ.μ. 
 δ) Στην Ηρώδου Αττικού, στην Α’ ζώνη του 2ου Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων, όπου η νέα τιμή ζώνης είναι αυξημένη κατά 500 ευρώ ανά τ.μ. ή κατά 5,88%, από τις 8.500 στις 9.000 ευρώ το τ.μ. Η περιοχή αυτή καθίσταται η πλέον «ακριβότερη» ολόκληρης της χώρας. 
 ε) Στη Μαλακάσα, όπου οι νέες τιμές στις ζώνες Β’ και Γ’ είναι αυξημένες κατά 25% και κατά 38,46%, αντίστοιχα (ανεβαίνουν από τα 600 και τα 650 ευρώ ανά τ.μ. στα 750 και τα 900 ευρώ ανά τ.μ., αντίστοιχα). 
 στ) Στο Πέραμα του Πειραιά, όπου οι νέες τιμές ανεβαίνουν σε επίπεδα υψηλότερα κατά 20%-25%, από 600 έως 750 ευρώ ανά τ.μ. σε 750 με 900 ευρώ ανά τ.μ. 
 ζ) Στη Δραπετσώνα, όπου οι εγκριθείσες τιμές ζώνης είναι πλέον «ακριβότερες» έως και 14,29%, από 700 έως 900 ευρώ σε 800 με 950 ευρώ ανά τ.μ. 

 Μεγάλες αυξήσεις αντικειμενικών τιμών καταγράφονται, εξάλλου, στις νησιωτικές περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα: 
 α) Στην πρωτεύουσα της Λήμνου, τη Μύρινα, όπου οι νέες τιμές είναι αυξημένες κατά 22,22% έως και 45,45%. Στις δύο πιο «φθηνές» ζώνες της πόλης, τη Δ’ και την Ε’ οι νέες τιμές είναι αυξημένες κατά 41,66% (από 600 σε 850 ευρώ ανά τ.μ.) και κατά 45,45% (από 550 σε 800 ευρώ ανά τ.μ.), αντίστοιχα. 
 β) Στη Χώρα της Μυκόνου, όπου οι νέες τιμές στη Β’, στη Γ’ και τη Δ’ ζώνη είναι υψηλότερες κατά 11,27% (από 3.550 σε 3.950 ευρώ ανά τ.μ.), 23,21% (από 2.800 σε 3.450 ευρώ ανά τ.μ.) και 36,17% (από 2.350 σε 3.200 ευρώ ανά τ.μ.), αντίστοιχα. 
 γ) Στη Χώρα της Τήνου, όπου η νέα τιμή στην πλέον «φθηνή» ζώνη, τη ΣΤ’, αυξάνεται κατά 56,25% (από τα 800 στα 1.250 ευρώ ανά τ.μ.) 
 δ) Στην Ερμούπολη της Σύρου, στη Ζ’ ζώνη, όπου η νέα τιμή είναι αυξημένη κατά 41,67% (από 600 σε 850 ευρώ ανά τ.μ.) 
 ε) Στη Μυτιλήνη, στη Λ’ ζώνη, όπου η νέα τιμή είναι μεγαλύτερη κατά 21,43% (αυξάνεται από τα 700 στα 850 ευρώ ανά τ.μ. 
 στ) Στην Παροικιά της Πάρου, όπου η νέα τιμή στη ΣΤ’ ζώνη είναι αυξημένη κατά 33,33% (από τα 1.050 στα 1.400 ευρώ ανά τ.μ.) 
 ζ) Στη Νάουσα της Πάρου, όπου η νέα τιμή στη ΣΤ’ ζώνη είναι αυξημένη κατά 20% (από τα 1.000 στα 1.200 ευρώ ανά τ.μ.) 
 η) Στην Οία της Σαντορίνης, όπου στη Β’ ζώνη, η νέα τιμή είναι αυξημένη κατά 24,14% (από 1.450 σε 1.800 ευρώ ανά τ.μ.). 
 θ) Στη Ζάκυνθο, στην πιο «φθηνή» περιοχή, στη Θ’ ζώνη, όπου η νέα τιμή είναι αυξημένη κατά 33,33% (από 600 σε 800 ευρώ ανά τ.μ.) 
 ι) Στο Αργοστόλι, την πρωτεύουσα της Κεφαλλονιάς, όπου η τιμή ζώνης στην πιο «ακριβή» περιοχή αυξάνεται κατά 31,82% (από 1.100 σε 1.450 ευρώ). 
 ια) Στην Κέρκυρα, στην ΙΣΤ’ ζώνη, στην οποία η νέα τιμή είναι υψηλότερη κατά 14,28% (αυξάνεται από 1.050 σε 1.200 ευρώ). 
 ιβ) Στην Κάλυμνο, στην Α’ ζώνη, την πιο «ακριβή», όπου η νέα τιμή είναι υψηλότερη κατά 22,22% (αυξημένη από τα 900 στα 1.100 ευρώ ανά τ.μ.) 

 …ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 «Χαμηλώνει» η τιμή ζώνης στις… ακριβές περιοχές 
 Στον αντίποδα, οι πιο μεγάλες μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες καταγράφονται στην Ανατολική Αττική και συγκεκριμένα στις πιο «ακριβές» περιοχές: 
 α) Της Βάρης, στην οποία η τιμή ζώνης «χαμηλώνει» κατά 1.000 ευρώ ανά τ.μ. ή κατά 24,69% (υποχωρώντας από τις 4.050 στις 3.050 ευρώ ανά τ.μ.). 
 β) Του Πόρτο Ράφτη, όπου η νέα τιμή έχει καθοριστεί σε επίπεδο χαμηλότερο κατά 1.000 ευρώ ανά τ.μ. ή κατά 24,10% (περιορίζεται από τις 4.150 στις 3.150 ευρώ ανά τ.μ.). 
 γ) Της Εκάλης, όπου η τιμή ζώνης υποχωρεί κατά 700 ευρώ ανά τ.μ. ή κατά 15,38% (από 4.550 σε 3.850 ευρώ ανά τ.μ.). 
 δ) Του Διόνυσου, όπου η νέα τιμή ζώνης είναι μικρότερη κατά 600 ευρώ ανά τ.μ. ή κατά 19,35% (μειώνεται από τις 3.100 στις 2.500 ευρώ ανά τ.μ.). 
 ε) Της Νέας Ερυθραίας, όπου η τιμή ζώνης πέφτει σε επίπεδο χαμηλότερο κατά 350 ευρώ ανά τ.μ. ή κατά 10,61% (από τις 3.300 στις 2.950 ευρώ ανά τ.μ.). 

 Μεγάλες μειώσεις αντικειμενικών τιμών καταγράφονται και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα: 
 α) Στην Καλαμαριά, οι νέες τιμές είναι χαμηλότερες έως 37,50%, από τα 1.200 έως 3.500 ευρώ ανά τ.μ., στα 750 με 2.750 ευρώ ανά τ.μ. 
 β) Στο Πανόραμα, η ανώτατη τιμή αποφασίστηκε να μειωθεί κατά 1.250 ευρώ ανά τ.μ. ή κατά 35,71%, οπότε από τις 3.500 ευρώ ανά τ.μ. πέφτει στις 2.250 ευρώ ανά τ.μ. 
 γ) Στη Μενεμένη, οι νέες τιμές είναι χαμηλότερες κατά 8,33% έως και 28% (υποχώρησαν από τα επίπεδα των 600 – 1.250 ευρώ ανά τ.μ. στα επίπεδα των 550 έως 900 ευρώ ανά τ.μ.). 
 δ) Στον Εύοσμο, στην πιο «ακριβή» περιοχή της πόλης , η νέα τιμή που εγκρίθηκε είναι μειωμένη κατά 17,39% (από 1.150 σε 950 ευρώ ανά τ.μ.)

« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια